Samarbetsnämndens första åriga möte

I kontrollprogramet Fiskhälsas organisation ingår den så kallade Samarbetsnämnden vars främsta uppgift är att utvärdera kontrollprogrammets drift och resultat utifrån dess formulerade syfte. Gruppen är sammansatt av företrädare från olika delar av branschen och myndigheter med koppling till fiskodling och fiskhälsa. Den sjunde mars hölls Samarbetsnämndens första årliga möte efter kontrollprogrammets uppstart i höstas.

Samarbetsnämnden ska minst sammanträda vid ett årligt möte per år. Det ordinarie mötet sker inför att Svensk Fiskhälsa som huvudman ska rapportera kontrollprogrammets verksamhet till Jordbruksverket. På så sätt får samarbetsnämnden ett uppdaterad sammanställning av verksamheten och dessutom en möjlighet att komma med inspel om det fortsatta arbetet under det kommande verksamhetsåret. 

I detta det första ordinarie samarbetsnämndsmötet deltog samtliga företrädare. Under mötet föredrogs den statistik och de uppgifter som ska rapporteras till Jordbruksverket samt en analys av situationen i kontrollprogrammet och vägen framåt. Det var ett givande möte där samtliga deltagare bidrog och där viktiga frågot och inspel lyftes. Deltagarna gavs också en vecka för att ta med sig informationen till sina organisationer och återkomma med ytterligare inspel inför rapportinlämning och planering för det kommande årets verksamhet. 

Nästa ordinarie möte med samarbetsnämnden kommer att hållas om ganska exakt ett år, däremellan hålls gruppen uppdaterad om verksamheten genom regelbundna utskick. På så sätt har både branschen och viktiga myndigheter en möjlighet att få insyn i verksamheten, vilket både ökar kontrollprogrammets transparens och förutsättningarna för att uppnå målet om en förbättrad fiskhälsa.