Om kontrollprogrammet

Ett frivilligt nationellt kontrollprogram

Utgångspunkten är att ett frivilligt nationellt kontrollprogram är ett effektivt verktyg för att nå målet om en frisk, etisk och hållbar fiskodling. Genom konsekvent och omsorgsfullt förebyggande smittskyddsarbete och med hjälp av information och dialog kan ett frivilligt kontrollprogram öka medvetenheten och kunskapen inom branschen när det gäller smittskydd, fisksjukdomar och fiskhälsa. Därigenom blir kontrollprogrammet en utgångspunkt för fortsatt utveckling och förbättring.

God fiskhälsa och ett gott smittskydd minskar riskerna för sjukdomsutbrott vilket inte bara ger djurvälfärdsmässigt hållbara fiskodlingsföretag utan även skapar förutsättningar för ökad ekonomisk hållbarhet. På så vis kan ett frivilligt nationellt kontrollprogram ha positiva effekter både för fiskhälsan och smittskyddet inom svensk fiskodling och på ekonomin för näringen i stort och för den individuella fiskodlaren.

Kontrollprogrammet Fiskhälsa

Fiskhälsa är ett nationellt och rikstäckande frivilligt kontrollprogram som är utformat i enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur. Det är ett smittförebyggande program som syftar till att minska risken för spridning av allvarliga smittsamma sjukdomar genom förebyggande åtgärder.

Kontrollprogrammet Fiskhälsa riktar sig till alla fiskodlare oavsett odlingsinriktning och odlingsteknik. Det är viktigt för oss att kontrollprogrammet Fiskhälsa ska vara tillgängligt och öppet för alla fiskodlare oavsett typ av anläggning eller företagets storlek. Betydelsen av ett gott förebyggande smittskydd och en god fiskhälsa är densamma för alla.

Anslutna anläggningar kontrolleras och klassificeras utefter kontrollprogrammets krav och riktlinjer och anslutna fiskodlare erbjuds information och rådgivning i fiskhälso- och smittskyddsfrågor. För en anslutning krävs att anläggningen uppfyller de krav som ställs inom kontrollprogrammet. Samtliga anslutna anläggningar tilldelas en hälsoklassificering som baseras på risken för smitta in till och ut från anläggningen. Klassificeringen styr hur förflyttning av fisk får ske mellan anläggningar inom kontrollprogrammet.

Anläggningsbesök genomförs en gång per år på alla anslutna anläggningar. Om veterinären under anläggningsbesöket finner behov av åtgärder kan det därutöver bli aktuellt med återbesök före nästa ordinarie anläggningsbesök. Anläggningsbesöken ska så långt som möjligt samordnas med andra veterinärbesök till anläggningen.

Genom att samtliga anslutna anläggningar åtar sig att uppfylla kontrollprogrammets krav blir anslutningen till kontrollprogrammet en tydlig signal om nivån och kvalitén på anläggningens förebyggande fiskhälsoarbete. Detta tillsammans med hälsoklassificeringarna gör att en anslutning innebär en trygghet och ett kvalitetsbevis gentemot kunder, samarbetspartners och i myndighetsrelationer.

Samtliga åtaganden och krav som gäller inom kontrollprogrammet återfinns i plan och riktlinjer med bilagor.

Just nu pågår arbetet med att starta upp kontrollprogrammet Fiskhälsa. Vi planerar att börja ansluta fiskodlingsanläggningar under andra halvan av 2022.

Intresserade av kontrollprogrammet?

Läs mer om kontrollprogrammet och de krav som ställs för anslutning i kontrollprogrammets plan och riktlinjer.

Vill ni ansluta er?

Information om anslutningsproceduren och ett ansökningsformulär hittar ni här

Anslutning och avgifter

Anslutning till det frivilliga Kontrollprogrammet fiskhälsa börjar med att ett ansökningsformulär fylls i. Läs gärna igenom plan och riktlinjer för Fiskhälsa kontrollprogram innan.

För att anslutas till kontrollprogrammet Fiskhälsa krävs att fiskodlingsbolaget avlägger en årsavgift, dessutom ska en serviceavgift per ansuten anläggning avläggas årligen. Avgifterna är följande:

  • Årsavgift 10 000 kr/år och odlingsföretag
  • Serviceavgift 2000 kr/år och anläggning

Utöver detta faktureras anläggningen en timkostnad av veterinären efter genomförda anläggningsbesök. Anläggningar/odlingsföretag som inte betalat avgifterna kan inte anslutas och anslutna anläggningar/odlingsföretag som underlåter att betala avgift utesluts.

Notera att en anslutning till det frivilliga Kontrollprogrammet Fiskhälsa inte kräver medlemskap i Svensk Fiskhälsa ek. för. Ett medlemskap i föreningen innebär i sin tur inte en automatisk anslutning till kontrollprogrammet.

Välkomna med en föranmälan om anslutning!