Om kontrollprogrammet

Ett frivilligt nationellt kontrollprogram

God fiskhälsa och ett gott smittskydd minskar riskerna för sjukdomsutbrott vilket inte bara ger djurvälfärdsmässigt hållbara fiskodlingsföretag utan även skapar förutsättningar för ökad ekonomisk hållbarhet. På så vis har ett frivilligt nationellt kontrollprogram positiva effekter både på fiskhälsan och smittskyddet inom svensk fiskodling, men också på ekonomin för näringen i stort och för den individuella fiskodlaren.

Kontrollprogrammet Fiskhälsa

Utgångspunkten är att ett frivilligt nationellt kontrollprogram är ett effektivt verktyg för att nå målet om en frisk, etisk och hållbar fiskodling. Genom konsekvent och omsorgsfullt förebyggande smittskyddsarbete, information och stödjande dialog ger ett frivilligt kontrollprogram ökad medvetenhet och kunskap om smittskydd, fisksjukdomar och fiskhälsa. Därigenom blir kontrollprogrammet ett hjälpmedel för fortsatt utveckling och förbättring.

Fiskhälsa startades upp under andra halvan av 2022, det är ett nationellt och rikstäckande frivilligt kontrollprogram som är utformat i enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur. Det är ett smittförebyggande program som syftar till att minska risken för spridning av allvarliga smittsamma sjukdomar genom förebyggande åtgärder.

Kontrollprogrammet Fiskhälsa riktar sig till alla fiskodlare oavsett odlingsinriktning och odlingsteknik. Det är viktigt för oss att kontrollprogrammet Fiskhälsa ska vara tillgängligt och öppet för alla fiskodlare oavsett typ av anläggning eller företagets storlek. VIkten av ett gott förebyggande smittskydd och en god fiskhälsa är densamma för alla.

Portrait,Of,Woman,Working,On,Fish,Farm,,Making,Notes,In
Anläggnigsbesöken ska vara ett tillfälle för stöd och dialog.

För en anslutning krävs att anläggningen uppfyller de krav som ställs inom kontrollprogrammet. Anslutna anläggningar tilldelas en hälsoklassificering som baseras på risken för smitta in till och ut från anläggningen. Klassificeringen styr hur förflyttning av fisk får ske mellan anläggningar inom kontrollprogrammet.

Ordinarie anläggningsbesök genomförs en gång per år på alla anslutna anläggningar och ska så långt som möjligt samordnas med andra veterinärbesök till anläggningen. Vid anläggningsbesöken kontrolleras att kraven uppfylls, men här ligger stort fokus på strävan efter utveckling och förbättring. Anslutna fiskodlare erbjuds också information och rådgivning i fiskhälso- och smittskyddsfrågor både vid anläggningsbesök och vid andra tillfällen.

Genom att samtliga anslutna anläggningar åtar sig att uppfylla kontrollprogrammets grundkrav blir anslutningen till kontrollprogrammet en tydlig signal om nivån och kvalitén på anläggningens förebyggande fiskhälsoarbete. Detta tillsammans med hälsoklassificeringarna gör att en anslutning innebär en trygghet och ett kvalitetsbevis gentemot kunder, samarbetspartners och i myndighetsrelationer.

Samtliga åtaganden och krav som gäller inom kontrollprogrammet hittar ni i plan och riktlinjer med bilagor.

5 anledningar till anslutning

  • Stöd – ett bollplank i fiskhälso- och smittskyddsfrågor
  • Vägledning i det kontinuerliga förbättringsarbetet
  • Friskare fiskar i en tryggare bransch
  • Kvalitetsmärke gentemot kunder och myndigheter
  • Möjlighet att påverka och initiera aktiviteter som främjar fiskhälsa

Anslutning och avgifter

Anslutningsprocessen till det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa börjar med att ett ansökningsformulär fylls i. Läs gärna igenom plan och riktlinjer för Fiskhälsa kontrollprogram innan.

För att anslutas till kontrollprogrammet Fiskhälsa krävs att fiskodlingsbolaget avlägger en årsavgift, dessutom ska en serviceavgift per ansluten anläggning avläggas årligen. Avgifterna är följande:

  • Årsavgift 10 000 kr/år och odlingsföretag
  • Serviceavgift 2000 kr/år och anläggning

Utöver detta faktureras anläggningen tim- och reskostnad av veterinären efter genomförda anläggningsbesök. 

Notera att en anslutning till det frivilliga Kontrollprogrammet Fiskhälsa inte kräver medlemskap i Svensk Fiskhälsa ek. för. Ett medlemskap i föreningen innebär i sin tur inte en automatisk anslutning till kontrollprogrammet.

Välkomna med en anmälan om anslutning!

Stöd till anslutna

Är ni redan anslutna och ska söka stöd för omkostnader? Blanketter för ansökan om stöd hittar ni här.

Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på några vanliga frågor om anslutningen till kontrollprogrammet och dess krav.

Vill ni ansluta er?

Information om anslutningsproceduren och ett ansökningsformulär hittar ni här