Möt vår medlem

Vattenfall

Liksom flera andra kraftbolag är Vattenfall ålagda att odla och sätta ut öring och lax i utbyggda älvar för att kompensera bortfallet av naturlig produktion som utbyggnaden av vattenkraften har inneburit. För detta syfte driver Vattenfall sex fiskodlingsanläggningar runt om i Sverige. Geografiskt är de belägna från Göta älv i söder till Luleälven i norr. Sammanlagt är arton personer anställda inom verksamheten som årligen sätter ut ungefär en och en halv miljon lax- och öringsmolt. En del sik och även ål sätts ut.

Mikael Lidström är chef för Vattenfalls fiskodlingsverksamhet. Han ansvarar för vattenfalls kompensationsodlingar och för driften av företagets fisktrappor och fiskvägar. Vi fick en intervju med honom när vi besökte Bergeforsens kompensationsodling.

Mikael berättar att man inom Vattenfalls kompensationsodlingsverksamhet har en ambition att bli bättre på att arbeta med fiskhälsan och smittskyddet. Han vill gärna se en strävan efter mer fokus på det förebyggande arbetet i vardagen, för att på så sätt slippa lägga fokus på att behandla åkommor som uppkommer. Smittläget har sedan länge varit bra i den egna verksamheten liksom i Sverige generellt, men under de senaste åren har man sett tecken på en försämring av smittläget. Mikael konstaterar att en stor orsak till detta är de stigande vattentemperaturerna. Vattenfalls anläggningar delar vatten med många andra fiskodlingar och ligger alltid längst ner i systemen, så när det allmänna smittrycket blir större kan det ha en stor effekt för kompensationsodlingarna.

Nationellt sett har fiskhälsoarbetet befunnit sig i något av ett vacuum sedan Fiskhälsan AB:s verksamhet upphörde, säger Mikael. Han ser behov av ett sammanhållande organ som inte är en myndighet, men som kan samverka med myndigheterna i de här frågorna. Den kunskap och information som finns i fiskhälsofrågor måste också komma ut och få spridning på fiskodlingarna.

På frågan vad medlemskapet i Svensk Fiskhälsa innebär för Mikael och för företagets verksamhet säger han att det är ett sätt att gå tillsammans med andra och göra något bra för fiskhälsan. Möjligheterna både till utbildning och nätverkande i fiskhälso- och smittskyddsfrågor lyfter Mikael fram som två viktiga fördelar med medlemskapet. Han ser det dessutom som en typ av kvalitetsstämpel och ett sätt att visa upp sitt engagemang för fiskhälsofrågorna utåt.

I framtiden hoppas Mikael att fisk som hålls i odlingsanläggningar ska komma att ses på samma sätt som djur inom annan djurhållning, både inom näringen och hos de myndigheter näringen kommer i kontakt med. Han hoppas att kunskapen och kompetensen om fiskar i fiskodling ska öka och genom sitt medlemskap i Svensk Fiskhälsa hoppas han att Vattenfall ska kunna vara med och bidra till ett bättre fiskhälsoläge.