Möt vår medlem

Fortum

Energiföretaget Fortum äger och förvaltar två egna kompensationsodlingar, Gammelkroppa och Ljusne, där driften vid båda anläggningarna sköts av externa entreprenörer. Sammanlagt produceras på anläggningarna ungefär 450 000 smolt per år. Avelsverksamheten sköter anläggningarna själva förutom när det gäller Dalälvslaxsmolten som odlas i Ljusne, den kommer befruktad och provtagen från SLU i Älvkarleby. Utöver detta uppfylls företagets utsättningsåtaganden genom avtal med andra leverantörer som SLU, vattenregleringsföretagen och kommersiella sättfiskodlingar.

På anläggningen i Gammelkroppa pågår just nu andra fasen i en omfattande ombyggnation. När projektet är genomfört kommer anläggningen att ha Sveriges första kompensationsodling med RAS-teknik.

Vi ställde några frågor till Marco Blixt fiskeansvarig på Fortum. Han ansvarar bland annat för efterlevnaden av fiskerelaterade driftsvillkor kopplade till företagets vattenkraftverk. I uppdraget ingår både ansvaret för företagets egna kompensationsodlingar och avtalen med andra kompensationsodlingar som levererar fisk till Fortum.

Marco berättar att Fortums anläggningar tidigare var anslutna till Fiskhälsan AB och arbetade utefter de riktlinjer och regelverk som togs fram på den tiden. Fortum var även på den tiden aktiva i fiskhälsofrågor och hade representant i Fiskhälsan AB:s styrelse under de sista verksamhetsåren. 

Utöver Jordbruksverkets offentliga kontroll och hälso­övervakning ingår Fortum idag i ett branschgemensamt forskningsprogram för kompensationsodling. Energiforsk fungerar som värd för detta initiativ, där fiskhälsa och smittskydd är ett naturligt fokusområde.

Gammelkroppa kompensationsodling. Källa: Fortum

Inom ramen för det samarbetet utformas bland annat en odlingshandbok för kompensationsodlare och programmet stöttar och initierar även relevant forskning i syfte att ständigt optimera och förbättra verksamheten.

På frågan om hur han ser på det nationella fiskhälsoarbetet säger Marco att den löpande information och fortbildning inom fiskhälsoområdet som erbjöds under Fiskhälsan AB:s saknats. Men att han hoppas att Svensk Fiskhälsa ska kunna bidra på ett lika bra, eller bättre, sätt framöver.

Marco Blixt Källa:Fortum

När det gäller den egna verksamheten tror Marco att medlemskapet i Svensk Fiskhälsa kommer att bidra positivt till kvalitén i den dagliga verksamheten ute på anläggningarna och för entreprenörerna i deras strävan med att få fram en så frisk och naturlig smolt som möjligt. Han ser också fördelar i att ha ett branschorgan som kan samla medlemmarnas specifika frågor och intressen både internt och externt. Tre generella fördelar med ett medlemskap i Svensk Fiskhälsa är enligt Marco möjligheterna till fortbildning, tillgång på information och en effektivare kontroll och efterlevnad av smittskyddet.

Marco tror att ökade vattentemperaturer och andra klimatrelaterade förändringar gör att exempelvis klimatanpassning av fiskodlingsanläggningarna kommer att bli helt nödvändigt om vi ska kunna uppehålla god fiskhälsa i framtiden. Redan idag finns många tekniska lösningar för att mildra negativa effekter till följd av klimatförändringar och han ser positivt på att branschen gemensamt och systematiskt skall kunna hantera fiskhälso- och smittskyddsfrågor på ett bra sätt i framtiden. Detta trots klimatförändringar och andra orosmoln som innebär nya utmaningar för fiskhälsan.