Möt vår medlem

Vattenregleringsföretagen

Vattenregleringsföretagen (VRF) är en paraplyorganisation för de fem vattenregleringsföretagen i Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Dalälven. Vattenregleringsföretagen driver också tre fiskodlingar. Dessa finns i Långsele, Bonäshamn och Särna. De tre fiskodlingsanläggningarna har lite olika inriktningar, men samtliga verksamheter handlar om kompensationsutsättning av fisk för att uppfylla olika vattendomar kopplat till vattenkraften. I Långsele odlas främst havsvandrande lax och öring för utsättning i de nedre delarna av Ångermanälven och numera även Ljungan. I Bonäshamn odlas öring och röding för utsättningar i inlandsvatten framför allt i Indalsälvens och Ångermanälvens vattensystem. I Särna odlas den riksintressanta stammen siljansöring för utsättning i Dalälvens vattensystem, främst Siljan och Österdalälven med biflöden, samt en del röding för utsättning i Dalälvsområdet.

Vi ställde några frågor till Tina Hedlund som är miljösamordnare hos Vattenregleringsföretagen. Hon arbetar med alla typer av miljörelaterade frågor inom verksamheten. Bland annat håller hon i alla fiskrelaterade frågor för de 102 anläggningarna i organisationens fem älvar. Arbetet inkluderar även att, tillsammans med fiskodlingsansvarige Thomas Olsson, hantera företagets tre fiskodlingar.

På frågan hur man inom företaget arbetar med fiskhälsan svarar Tina att Vattenregleringsföretagens anläggningar hittills har varit relativt förskonade från allvarliga smittor, men att svårigheterna att hålla fiskarna friska ökar. Det beror bland annat på att man, för vissa stammar, behöver ta in avelsmaterial från områden där sjukdomar som BKD påträffats. Just nu pågår arbete med att se över hur avelsmaterial kan tas in i de områdena utan att vare sig riskera att få in smitta eller äventyra den genetiska bredden hos fiskarna. Ett annat problem som blivit alltmer vanligt förekommande under vissa år är svampinfektioner och detta är något som riskerar att påverka verksamheten framgent.

Tina Hedlund på Fiskodlingen i Långsele.

Inom Vattenregleringsföretagen arbetar man på anläggningarna med att se över smittskyddsbarriärerna för att minska risken för att smittor ska spridas inom odlingarna, men också för att minska risken för att få in smittor utifrån. ”Vi arbetar även aktivt för att upprätthålla en bra fiskvälfärd genom ostressade fiskar med så gott om utrymme som möjligt för att hålla fisken frisk. Men det finns alltid mycket mer att göra för att förbättra verksamheten och hinna förebygga problem innan de uppstår”, förklarar Tina.

När det gäller det nationella fiskhälsoarbetet ser Tina att det generellt sett går framåt. Vad som många gånger behövs är dock, enligt Tina, en bättre kunskapsöverföring både till nya medarbetare och till nya fiskodlare inom branschen. Detta eftersom erfarenhet och en känsla för fisken i många fall är bland det allra viktigaste. De grundläggande ramarna för vad fisk behöver beskrivs i råd, riktlinjer och olika typer av lagtexter, men i många fall kan små tips och råd om förbättringar och erfarenhetsutbyte fiskodlare emellan göra reell skillnad i verksamheten. Tina förklarar: ”Fisk är levande varelser och det går inte att läsa sig till all kunskap, samtidigt som lärdomarna från de nya erfarenheter som tillkommer kan behöva spridas till fler.”

Detta är också en av de funktioner Tina ser att medlemskapet i Svensk Fiskhälsa innebär för Vattenregleringsföretagen; Svensk Fiskhälsa som ett bollplank som samlar fiskhälsofrågor och skapar bättre samordning och möjlighet till kommunikation inom branschen. Exempelvis kan det handla om arrangerandet av fiskhälsokonferenser där branschen kan träffas och dela erfarenheter eller hjälp med att anordna kurser och utbildningar som kan behövas för fiskhälsoarbetet.

Utöver det ser Tina att medlemskapet i Svensk Fiskhälsa kan innebära en kvalitetsstämpel som talar om att medlemmarna arbetar aktivt för en förbättrad fiskhälsa.

På frågan om hur Tina ser på framtiden när det gäller fiskhälso- och smittskyddsfrågor är svaret inte särskilt optimistiskt. ”Jag försöker tänka positivt men ser att det kan komma att bli allt svårare att upprätthålla god fiskhälsa med ökad spridning och förekomst av smittämnen och klimatförändringar med varmare vatten, mer extremväder och andra förändrade förhållanden. Det kommer att bli en utmaning, men en som behöver lösas om vi ska fortsätta med kompensationsutsättningar av fisk och annan fiskodling.”