Lägesrapport om Fiskhälsa

Så här lagom till sommaren och när halva 2022 passerat vill vi passa på att ge en kort lägesrapport för hur arbetet med att starta upp det nya frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa förlöpt så långt. Vi passar också på att se framåt och vad som kommer att hända under hösten och vintern.

Sedan Jordbruksverket godkände Svensk Fiskhälsas plan och riktlinjer för ett frivilligt nationellt kontrollprogram den 31 januari har arbetet med att starta upp kontrollprogrammet varit intensivt. 

Det kan sägas att vi hade ett relativt gott utgångsläge när Jordbruksverkets beslut om att tilldela Svensk Fiskhälsa huvudmannaskap kom eftersom förberedelser för uppstart och drift av kontrollprogrammet i många delar redan påbörjats. Vi har därför under årets första halvår kommit en mycket god bit på väg mot att kunna starta upp kontrollprogrammet.

För att driva ett frivilligt kontrollprogram krävs att både organisatoriska och administrativa funktioner kommer på plats. Dessutom måste förstås potentiella anslutna fiskodlare informeras om de nya möjligheter som kontrollprogrammet kan ge. 

 

Redan under planering och utformning av kontrollprogrammet Fiskhälsa var utgångspunkten att sätta upp driften på ett modernt och driftssäkert sätt. Dokumentation och protokollföring inom kontrollprogrammet kommer därför att ske i ett digitalt system. Detta digitala system har under våren satts upp av vår underleverantör och vi har därefter inlett tester för att säkerställa att systemet uppfyller kraven på funktionalitet. Under sommaren kommer justeringar av systemet att genomföras för att systemet ska vara redo att ta i bruk till hösten.

Veterinärer med rätt kompetens krävs förstås för att kunna genomföra anläggningsbesök i kontrollprogrammet. Under våren har vi fört en mycket positiv och givande dialog med Disktriktsveterinärerna om att utbilda veterinärer från deras fiskteam för att kunna genomföra anläggningsbesök. I september kommer den första gruppen av fiskveterinärer att genomgå en dagsutbildning för detta syfte, med målsättning att genomföra de första anslutningsbesöken under slutet av den månaden och början av oktober.

Ett frivilligt kontrollprogram kräver förstås anslutna fiskodlare och vi har därför under våren ägnat mycket tid och arbete åt att informera om Fiskhälsa kontrollprogram och de fördelar som finns med en anslutning. Arbetet har skett både digitalt via olika kanaler, genom fysiska besök och samtal. Frivilliga kontrollprogram av den här typen har funnits länge i annan djurhållning, men är helt nytt för fiskodlingsbraschen. Trots att fördelarna med anslutning är många och tydliga är det ingen självklarhet att nå ut med budskapet. Det är därför mycket glädjande att de antal anläggningar som i dagsläget visat intresse för anslutning och som väntar på uppstart nu överträffar de prognoser vi satt upp vid årets början. Under hösten kommer vi att fortsätta arbetet med att informera om kontrollprogrammet Fiskhälsa. Vi planerar informationsträffar ute i landet, digitala aktiviteter och inte minst fiskhälsokonferensen den 6 – 7 december vilken förstås blir ett tillfälle att presentera kontrollprogrammet för en större publik.

Med det positiva gensvar vi hittills fått och de goda samarbeten som är under upprättande ser vi extra mycket fram emot att välkomna de första formella ansökninganrna och ansluta de första odlingsanläggningarna under den kommande hösten.

Om ni är intresserade av att veta mer om det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa är ni alltid välkomna att kontakta oss!