Handlingsplan (för fiskhälsa)

Handlingsplanen för  utveckling av fiske och vattenbruk 2021 – 2026 syftar till att slå fast vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas inom vattenbruket för att nå målen i strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021 – 2026. Jordbruksverket har satt samman en fokusgrupp med syfte att planera och genomdriva handlingsplanens åtgärdspunkter. Som en del i arbetet med att främja fiskhälsan inom svensk fiskodling deltar Svensk Fiskhälsa i fokusgruppen. 

 En av åtgärderna i handlingsplanen är förebyggande hälsoarbete och ökad djurvälfärd och här ligger förstås Svensk Fiskhälsas fokus. Förutom denna specifika åtgärdspunkt ser vi behov av att föra in och lyfta frågor kring fiskhälsa, djurvälfärd och smittskydd i flera delar av handlingsplanen. Några områden där detta är extra viktigt är reproduktion för vidareuppfödning, för utsättning i naturen samt nutrition och foderutveckling. Men vi på Svensk Fiskhälsa anser att fiskhälsofrågan bör finnas med som en betydelsefull aspekt i genomförandet av samtliga delar av handlingsplanen. 

Den 12 maj hölls ett fysiskt möte för de organisationer som deltar i fokusgruppen. Målsättningen med mötet var att enas om tre prioriterade åtgärdsområden för den närmaste tiden. Ett av de åtgärdsområden som gruppen enades om var just förebyggande hälsoarbete och ökad djurvälfärd. De övriga två var lokalisering samt tillstånd och tillsyn.

Vi ser många anledningar till att just förebyggande hälsoarbete bör vara prioriterad en prioriterad punkt, så väl etiska och miljömässiga som sociala. I grund och botten är god fiskhälsa och välfärd en förutsättning för en hållbar och växande produktion i alla typer av fiskodling. Vi är därför glada att denna fråga lyfts fram som prioriterad nu i inledningen av genomförandearbetet och vi hoppas att det kommer att innebära att både medel och engagemang kommer att kunna fokuseras inom området under de närmsta åren. 

En av de organisationer som finns representerade i gruppen är Vattenbrukscentrum Norr. Henrik Jeuthe, som är forskningsledare på Vattenbrukscentrum Norr, deltog vid mötet och vi ställde några frågor till honom om deras engagemang i gruppen.

På frågan om vilken nytta genomförandet av handlingsplanen framför allt kan ha för fiskhälsoarbetet svarar Henrik att rent krasst handlar det framför allt om att det kan frigöras medel. Det finns luckor både kunskapen om fiskhälsofrågor och i genomförandet av åtgärder vi vet behövs och hittills har bristen på medel varit en stor del av problemet. 

Enligt Henrik bör prioriterade områden när det gäller fiskhälsa och smittskydd i genomförandet av handlingsplanen vara att få bukt med de smittor som florerar mest frekvent på svenska fiskodlingar, framför allt BKD, Flavobakterios och Saprolegnios. ”Vilken typ av åtgärder som behövs kan variera med smitta och omständigheter. Det förebyggande arbetet är livsviktigt, det handlar både om att stänga ute smittoämnen och att stärka fiskens motståndskraft. När detta inte är nog behövs även effektiv och rationell hantering av utbrott.

På frågan om vad Henrik ser som Vattenbrukscentrums Norrs roll i arbetet säger han att deras viktigaste kanal för att främja fiskhälsa är genom de nationella avelsprogrammen för regnbåge och röding som bedrivs tillsammans med SLU. Bland annat arbetar Vattenbrukscentrum Norr idag, tillsammans med näringen, för att etablera en smittfri regnbågsstam som samtidigt möter de kvalitetskrav som ställs av både fiskodlare och konsumenter. 

Ett annat sätt som Vattenbrukscentrum Norr kan tillföra i arbetet är, enlig Henrik, genom att genom att bidra med försöksinfrastruktur och kunskap samt agera länk mellan akademi och näring och därigenom spela en central roll i arbetet med att utveckla och utvärdera nya hälsoåtgärder mer generellt.

 

Svensk Fiskhälsa och Vattenbrukscentrum Norr är två i en bred sammansättning av organisationer som finns representerade i fokusgruppen. Medlemmarna kommer både från myndigheter, forskningen, branschföreträdare och andra intresseorganisationer. 

Härnäst kommer arbetet att fortsätta genom att medlemmarna ”sonderar terräng” inom de prioriterade åtgärdsområdena, för att skaffa en uppfattning om vilka projekt som är aktiva redan idag och vilka behov som finns i framtiden. Som planen ser ut i dagsläget kommer medel för åtgärder inom genomförandet av strategin att bli tillgängliga under hösten. Vi hoppas därför få se flera exempel på bra och givande projet på ämnet fiskhälsa och smittskydd under de kommande åren. 

Har du idéer eller förslag till projekt som skulle kunna främja det förebyggande fiskhälsoarbetet och främja fiskvälfärden är du välkommen att kontakta oss.